הגדל מפה

 

ארה"ב של מדינת ישראל ופלשתינה

מאת פרופסור יהודה קידר

מבוא

מסמך זה הוא סיכום מחקר שמטרתו להציע פתרון לבעית הסכסוך הישראלי פלשתינאי.

המחקר מניח ביסודו את ההנחות הבאות - כל פתרון מדיני מתקבל על הדעת חייב:

א. להבטיח את ריבונותה ובטחונה של ישראל בעתיד

ב. להתקבל על ידי רוב הישראלים והפלשתינאים

ג. להיות דמוקרטי

ד. ליצור אינטגרציה חברתית - כלכלית בין שני העמים.

הקדמה

ממשלת ישראל והרשות הפלשתינאית חייבות להענות לציפיות ולדרישות בני שני העמים לשלום ולבטחון. על כן, מנהיגי שני העמים חייבים ליצור תכנית מדינית - כלכלית - חברתית - בטחונית שתספק את הצרכים הנוכחיים והעתידיים של שני העמים.

הענות זו בעיקר קוראת להקמתה של יחידה מדינית אחת ממערב לירדן, שתכלול שתי ממשלות נפרדות ואת מדינת ישראל ופלשתין, לדו-קיום במולדת אחת, ללא גבולות פנימיים וללא הפרדה טריטוריאלית, אלא לפשרה פונקציונאלית. כל הארץ כולה תהיה פתוחה לבני שני העמים, בשוויון זכויות מלא וללא כל הפלייה. יחידה מדינית זו תהיה: קונדומיניום, היינו שלטון משותף.

מותג

קונדומיניום מדיני זה ייקרא:

ארה"ב של מדינת ישראל ופלשתינה
USIP - The United "State of Israel" and Palestine

הממשל העצמי (האוטונומיה) ישמש כשלב הביניים לקראת הקמתה של ארה"ב.

היעד המדיני

להבטיח את ריבונותה ובטחונה של ישראל בעתיד, להתקבל על ידי הישראלים והפלשתינאים - כאחד, להיות דמוקרטי, ולשלב את החברה והכלכלה של שני העמים, במסגרת פשרה פונקציונאלית, וליצור "אמנה לאומית" פלשתינית.

האופי המדיני של הקונדומיניום

א. אזרחות

הפלשתינאים יהיו אזרחים פלשתינאים, יהיו כפופים לסמכות הממשלה הפלשתינאית, יצביעו ויבחרו את נציגיהם לבית הנבחרים של עצמם, וישאו תעודת זהות ודרכון פלשתינאיים.

ב. ממשלה

בממשלה הפלשתינאית יהיו כל המשרדים הממשלתיים הנחוצים. נציגים ואזרחים פלשתינאים ישותפו במערכת הבטחון והחוץ של ארה"ב, בהתאם להחלטותיה של מועצת הקונדומיניום.

ג. חוק השבות

מאחר והארץ עניה במשאבים, ועיקר אוצרותיה הוא - כח האדם, על כן יעודדו העליה והחזרתם של פליטים פלשתינאים, בהתאם להחלטותיה של מועצת הקונדומיניום.

ד. חוק ומשפט

האזרחים יהיו נתונים למערכת המשפטית של ממשלתם, הישראלים - למערכת הישראלית, והפלשתינאים - למערכת הפלשתינאית או המוניציפלית / מחוזית - הכל בהתאם לצרכים המשפטיים לשם שמירת החוק והסדר.

ה. שפה וסמלים לאומיים

הקונדומיניום יהיה דו-לשוני (עברית וערבית כשפות רשמיות) וכל עם ישמור על ההמנון המיוחד לו, עד שהמועצה תחליט על המנון משותף לכל.

ו. התיישבות והתנחלות

כל הארץ כולה תהווה מולדת משותפת לשני העמים, ודו-קיום בשלום הוא המטרה העליונה של הקונדומיניום; על כן, כל אדם, בלא הבדל דת, לאום וגזע, יוכל להתיישב ולגור באשר הוא או היא ירצה . תרצה, בלא כל הגבלה, ובלבד שיבנה את ביתו ברשיון, שיינתן על ידי השלטונות המוניציפליים / מחוזיים, או המועצה המתאמת של הקונדומיניום.

ז. משאבי קרקע ומים

כל אזרחי הקונדומיניום יהיו בעלי זכויות שוות לצריכת משאבים אלה, והשיקולים הכלכליים יהוו את הבסיס הבלעדי להקניית זכויות לשימושם. המשאבים שבידי היהודים - ישראלים יהיו שייכים להם, והמשאבים שבידי הערבים - פלשתינאים יהיו שייכים להם. כל המשאבים יוכלו לעבור מיד ליד על בסיס של קניה ומכירה בשוק החופשי.

ח. משמר אזרחי

מלבד משטרת ישראל ומשטרה פלשתינאית, שתפקידיהן יהיה לאכוף את החוק והסדר בתוך קהילותיהן, יוקם משמר אזרחי שתפקידו יהיה לאכוף את החלטותיה של המועצה המתאמת של הקונדומיניום.

יישום הקמת הקונדומיניום ( לוח זמנים)

א. ראש ממשלת ישראל ונציג מוסמך של הפלשתינאים יחתמו על ההצהרה להקמת הקונדומיניום של ארה"ב של מדינת ישראל ופלשתינה.

ב. תוקם מועצה מתאמת, על בסיס פריטטי (כ5- שרים ישראלים וכ5- פלשתינאים), בראשות ר"והמ הישראלי והנציג הפלשתינאי, שתפקידה יהיה לתאם בין הצרכים לשני העמים.

ג. המועצה המתאמת של הקונדומיניום תוקם בתוך חדשיים מיום קבלת ההחלטה בפורום המתאים בישראל.

תהליכי שלום בהמשך להקמת הקונדומיניום

א. הקמתה של חטיבת לוחמים פלשתינאים במסגרת צבא הקונדומיניום, שישאו בנטל ההגנה של ארה"ב של מדינת ישראל ופלשתינה.

ב. ארה"ב וארצות האיחוד האירופי, יחד עם יפן וארצות ערב, יכינו תוכניות לשיקומו של הקונדומיניום ויאפשרו התחלת בניה מסיבית לשיקום תושבי מחנות הפליטים.

ג. בשיתוף של שרי האוצר, החקלאות והתעשייה של שני העמים, תוקם רשת של תעשייה בטחונית, ותעשיות עתירות ידע. יפותחו שווקים בכל ארצות ערב הסמוכות, כאשר הקונדומיניום ישמש להם כמוקד הכלכלי, החברתי, התרבותי והתעשייתי במזרח התיכון ובצפון אפריקה.

טיוטת "מגילת ההצהרה" (הצעה)

אנו, ממשלת ישראל, ואנו, הנציגים הנבחרים של העם הפלשתינאי, יחד מצהירים בזה:

שהיות ואנו, ממשלת ישראל, נכונים להקנות ריבונות לעם הפלשתינאי,

והיות ואנו, הנציגים הנבחרים של העם הפלשתינאי, נכונים לקבל את האחריות והריבונות של העם הפלשתינאי,

על כן, אנו, ממשלת ישראל, ואנו, הנציגים הנבחרים של העם הפלשתינאי, יחד מחליטים להקים מולדת לכל בני האדם בארץ קדושה זו, ללא הבדל דת, אמונה, גזע ומין; ויחד אנו מצהירים בזה על הקמת הקונדומיניום של ארה"ב של מדינת ישראל ופלשתינה.

ומאחר וארה"ב הזו היא מולדת המשותפת לכולנו, אנו יחד מתחייבים לחיות בשלום ובאחווה הדדית, ואנו יחד מתחייבים להגן על מולדתנו המשותפת מפני כל אויב מבחוץ ומבפנים, ואנו נהיה נאמנים למולדת זו בעזרת

סלע ישראל - נציג ישראל

אללה ונביאו מחמד - נציג הפלשתינאים

בערבותה של המדינה הידידה לנו - ארה"ב של אמריקה


אודות פרופסור יהודה קידר

מאמרים שפורסמו במדורנו 'חדשות ודעות'
כל הזכויות שמורות ל'דרכי תקוה', © 2003-5

'דרכי-תקוה' שומר על זכותו לפרסם חומרים לפי שיקול דעתם של עורכי האתר. עם זאת, כל החומרים באתר זה מתפרסמים על אחריותם הבלעדית של מחבריהם. בעלי האתר ועורכיו אינם מקבלים על עצמם אחריות לשום חומר, אלא אם הם נזכרים במפורש כמחבריו של קטע מסויים.