מאמר מאת עמוס שבואלי

[תגובות מתקבלות ברצון בפינת הדיאלוג]

בנק אזרחי ישראל

הריני מעלה בזאת הצעה וקורא לכל קורא המאמין בנחיצותה ויכולת היישום שלה לנסות ולסייע.

הנחות העבודה:

א) המשק הישראלי נשלט בידי דואופול, או טריאופול, של בנקים, המתואמים ביניהם עד לשבריר אחוז גובה העמלה, גם כאשר הדבר בניגוד גמור לחוק הבנקים וחוקי המדינה האוסרים במפורש על קרטליזציה (אל תשאלו אותי לשם מה קיים המפקח על הבנקים).

ב) שליטת הדואופול נתמכת בידי אליטה כלכלית אדירת עוצמה, שהמרחק בינה לבין צמרת השלטון הפוליטית במדינה נמדד באלפיות המילימטר, אם בכלל. לכן הסיכוי לביטול השליטה או החלשתה אינו קיים.

ג) האינטרס הבלעדי השולט בהרכב הנבחרת הזו הנו כסף, ועוד כסף, כלומר תאוות בצע במלוא מערומי המונח.

ד) הנושאים בנטל הם אנחנו, אזרחי המדינה. המרוויחים, בנוסף למנהלי הבנקים, הם מחזיקי העוצמה הכלכלית, החייבים לבנקים מיליארדים, חלקם חובות אבודים משכבר.

ה) תומך בהגדרות הנ"ל אינו אחר מאשר מר בנימין נתניהו, אשר לנוכח רווחים של מיליארדים בשלוש שנות מיתון חריף הכריז לפני מספר חודשים כי הבנקים חונקים את המדינה עקב גובה העמלות השערורייתי.

במקום להמשיך ולרטון (ולשלם), אני מציע כי נקים בנק אזרחי מדינת ישראל (בא"י). להלן תמצית התקנון:

•     בא"י יקום וינוהל בהתאם לחוק הבנקים ולחוקי מדינת ישראל.

•     מטרת הבנק תהיה מיקסום רווחים ושרידות לאורך שנים לטובת בעלי מניותיו.

•     בעלי המניות יהיו נושאי תעודת זהות ישראלית, שהפקידו אלף ש"ח לפחות בבא"י.

•     פתיחת חשבון בסכום הנ"ל תזכה את בעל החשבון במניית שליטה יחידה. המניה אינה ניתנת למכירה, אבל ניתנת להעברה בירושה ככל נכס אחר.

•     בעלי תעודת זהות ישראלית לא יוכלו להחזיק ביותר מאשר מניית שליטה אחת בבא"י.

•     גוף עסקי / מוסדי / ציבורי / ממשלתי / מלכ"ר יוכל להחזיק במניית שליטה אחת.

•     גורמים עסקיים שיסייעו בהקמת בא"י, יוכלו להחזיק במניות שליטה עד גובה של 24% מסך המניות. בכל מקרה, 76% ממניות השליטה בעלות זכות הצבעה יוחזקו בידי אזרחי המדינה.

•     יו"ר מועצת המנהלים יהיה שופט בדימוס, בשכר של שקל בשנה.

•     מנכ"ל בא"י יהיה איש מקצוע, אשר ייבחר ע"י מועצת המנהלים, ושכרו לא יעלה על 12 פעם השכר הממוצע במשק. עלות פרישתו לא תעלה על שלוש פעמים שכרו השנתי.

•     משכורות מנהלי בא"י תהיינה בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה.

•     מערך השכר בבא"י יהיה שקוף וגלוי לבעלי מניותיו.

•     תקנון מיוחד יסדיר את נוהל ניהול אסיפות בעלי המניות.

•     עמלות הזכות והחובה תהיינה זהות, או בהפרש קטן המחויב מהצורך לכיסוי עלויות.

•     רווחי בא"י יופקו מניהול עסקאות פיננסיות, רבית על הלוואות עסקיות והשקעות מניבות. עמלות יוטלו לכיסוי עלויות בלבד.

•     אחת לשנה יחולקו 70% מרווחי בא"י לבעלי המניות: סכום זהה לכל בעל מנייה + סכום יחסי לגובה פיקדונותיו ועסקיו עם הבנק.

•     סניפי בא"י יוקמו בחנויות מכולת, סניפי דואר, וכל עסק שירצה בכך. הנהלת בא"י תשב במשרד נאות, מחוץ לאזורי היוקרה של ערי ישראל.

•     עד כמה שניתן, תבוצענה העסקאות באמצעות האינטרנט, כדי לחסוך בכוח אדם ולהפחית עלויות.

•     חוק הבנקים יעודכן, כדי לאפשר לבא"י להקצות 3% מההון המופקד כיום בבנק ישראל (כערובת נזילות, ולכן אין הבנקים יכולים להשתמש בו למתן הלוואות או אשראי) להלוואות קטנות לנצרכים. גובה הרבית על הלוואה לנצרכים לא יעלה על 3%.

ובכן, מה תגובתכם, הקוראים? "וואלה נהדר, אבל לא בבית ספרנו יקום כדבר הזה. לא יתנו ולא יאפשרו זאת, העשירים וידידיהם בכנסת ובממשלה".

תשובתי:

א) הצניחה הדרסטית של מחירי השיחות הבינלאומיות, מרגע שהגיעה התחרות, מוכיחה שבבית ספרנו חלים שינויים ואפילו מהפכות. יש דוגמאות נוספות.

ב) בברזיל הענקית והרחוקה, לקחו את הצעתי ברצינות (מבלי שידענו זה על זה...) ולפני כשנה חוקקו שם סדרת חוקים שהביאו למצב דומה של בנקים פרטיים חדשים, קטנים עדיין אך גדלים מהר מאד, אשר קיימים עבור האזרחים, ולא עבור העשירים (מגזין הביזנסוויק, 24/1/05, עמוד 40, מהדורה אירופית). למשל, בנק שקם לפני שנה, מחזיק היום מיליון לקוחות, ומטפל בכולם באמצעות... 80 עובדים!! את הניהול בשטח הענק של ברזיל מבצעות חברות פרטיות, תמורת עמלה.

ג) חוק סימון מחירים על המוצר לא היה נחקק ללא לחץ הציבור.

הרצל מה היה אומר? "אם תרצו..." האם אתם מסוגלים לראות בדמיונכם את היום בו יתחילו הבנקים להתחרות עלינו ועל כספנו באמת?

עמוס שבואלי, 3/3/2005


חזרה למאמר הנוכחי